Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.plastyczne-lublin.pl

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym
pod adresem www.plastyczne-lublin.pl,
dalej zwany „Sklep Internetowy” lub „Sklep”.

Administratorem i Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota
ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin,
NIP: 7122687332 Regon: 432300377,
KONTO BANKOWE: BNP Paribas Bank Polska 89 1750 1107 0000 0000 0115 3102

dalej zwany „Sprzedającym”.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, tj. w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j.), dalej zwany „Regulaminem”;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 t.j. ze zm., dalej zwany k.c.);

 4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie;

 5. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.plastyczne-lublin.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie;

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży;

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego; 

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.plastyczne-lublin.pl. 

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 4. W przypadku towarów ”na zamówienie” ich specyfikacja, cena i czas realizacji uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 6. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia;

  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 8. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 a w sobotę od 9:00 – 14:00, pod numerami telefonów: tel/fax: 81 534 12 79 oraz 667 448 338, pod adresem e-mail: skleplater@gmail.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

 9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  a. przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (wersja 9.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub nowsza), Opera (wersja 8.0 lub nowsza), Apple Safari (wersja 5.0 lub nowsza), Google Chrome (wersja 4.0 lub nowsza);

  b. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;

  c. włączona obsługa Cookies i Java Script.


§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 18, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji - poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie www.plastyczne-lublin.pl (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w formularzu zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

 3. W celu rejestracji należy wypełnić w sposób prawidłowy formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres e-mail - wykorzystywany później jako login - i hasło, będące ciągiem znaków ustalanych przez Klienta oraz wymagane w formularzu dane osobowe).

  3.1. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu.

  3.2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na stronie Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. 

 4. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego (zgodnie z § 3 pkt 3.2. Regulaminu), poprzez: wybranie towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego i dodanie go do Koszyka, potwierdzenie złożenia zamówienia przez kliknięcie przycisku „Kupuję”, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (jeśli żąda wystawienia takiej faktury), oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.

 5. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez: wybranie towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego i dodanie go do Koszyka, wybranie opcji „Złóż zamówienie”, wskazanie sposobu płatności i dostawy oraz innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, telefon oraz adres, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury), oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.

  5.1. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, sposób i koszty dostawy, dane odbiorcy i adres wysyłki oraz dane do wystawienia faktury VAT (jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury).

 7. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepu Internetowego oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 8. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia, wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia złożenia zamówienia, Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

 9. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.

 10. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia (zgodnie z § 3 pkt 8 Regulaminu) - w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 12. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zakupu nie zostanie zaksięgowana wpłata transakcja zostanie anulowana.

 13. Sklep do każdego zakupu powyżej 50zł dodaje gratis w postaci drobnego upominku. Jest to uzależnione od stanów magazynowych.

 

§ 4 Dostawa

 1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Wszelkie informacje o sposobie i kosztach dostawy wskazane są w trakcie składania zamówienia.

 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD, za pośrednictwem niezależnego operatora pocztowego InPost lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów pod adresem: Sklep LATER ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, a w sobotę od 9:00 – 14:00.

 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem wskazanym przy składaniu zamówienia. Podany czas dostawy dotyczy zamówień z opcją przesyłki ”za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności ”przelew” termin ten liczony jest od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

 5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta.

 

§ 5 Cena i płatności

 1. Ceny towarów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  1.1. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest podsumowaniu złożonego zamówienia.

 2. Sprzedający dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury). 

 3. Formą płatności obowiązującą w Sklepie Internetowym jest płatność przelewem oraz za pośrednictwem Systemu PayU. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność ”za pobraniem” jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony towar.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 t.j.). 

 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin), za pomocą poczty elektronicznej (adres e – mail: skleplater@gmail.com), formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce ”Kontakt” lub osobiście. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Sprzedający i Konsument świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Konsumenta od umowy.

 5. Towar należy przesłać na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin lub dostarczyć osobiście (na wskazany powyżej adres). Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy powołanej w § 6 pkt 1 Regulaminu.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Reklamacje towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie, w tym z wykorzystaniem formularza reklamacji (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin), za pomocą poczty elektronicznej (adres e – mail: skleplater@gmail.com), formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce ”Kontakt” lub osobiście. 

 3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.

 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

  4.1. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z przyczyn wskazanych w § 7 pkt 4 Regulaminu albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 5. Konsument traci uprawnienia przewidziane w § 7 pkt 4 i 4.1 Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności towaru, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 6. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Konsumentowi.

 7. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony internetowej www.plastyczne-lublin.pl) mogą być składane na piśmie (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul.Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin), za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: skleplater@gmail.com) lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.plastyczne-lublin.pl w zakładce ”Kontakt” wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

 

§ 8 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. 

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający jest wyłącznie pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

 

§ 9 Newsletter

 1. Klient ma możliwość zlecenia - w formularzu Newslettera lub w trakcie składania zamówienia - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w postaci usługi ”Newsletter” Sklepu Internetowego, na podany przez siebie adres e-mail. 

 2. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera Sklepu Internetowego w każdym czasie, klikając na link znajdujący się na dole wiadomości wysłanej w ramach usługi „Newsletter”.

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. 

 3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie Internetowym www.plastyczne-lublin.pl lub wysłania zamówienia, może udzielić Sprzedającemu dobrowolnej zgody (która może być w każdym czasie odwołana) na przetwarzanie danych osobowych w celu:

  a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Sklep Internetowy www.plastyczne-lublin.pl, a także na ich udostępnianie podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na rzecz Sprzedającego;

  b) otrzymywania od Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl informacji handlowych (w tym Newslettera) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422);

  c) otrzymywania od Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl powiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 4. Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 t.j.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j.).

 2. Spory pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 t.j. ze zm.).

 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……….. r .