Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.plastyczne-lublin.pl

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym

pod adresem www.plastyczne-lublin.pl,

dalej zwany „Sklep Internetowy” lub „Sklep”.

Administratorem i Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin,

NIP: 7122687332 Regon: 432300377,

KONTO BANKOWE: BNP Paribas Bank Polska 89 1750 1107 0000 0000 0115 3102

KONTO BANKOWE Euro: BNP Paribas Bank Polska 60 1750 0012 0000 0000 2725 0203

dalej zwany „Sprzedającym”.

 

§ 1 Definicje

    1. Regulamin – niniejszy regulamin, tj. w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j.), dalej zwany „Regulaminem”;

    2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

    3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 t.j. ze zm., dalej zwany k.c.);

    4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie;

    5. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.plastyczne-lublin.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie;

    6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży;

    7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego; 

    8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

    9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.plastyczne-lublin.pl. 

    2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

    3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

    4. W przypadku towarów ”na zamówienie” ich specyfikacja, cena i czas realizacji uzgadniane są indywidualnie z Klientem.

    5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

    6. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

    7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) korzystania ze Sklepu Internetowego stosownie do jego przeznaczenia;

 

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

    8. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 a w sobotę od 9:00 – 14:00, pod numerami telefonów: tel/fax: 81 534 12 79 oraz 667 448 338, pod adresem e-mail: skleplater@gmail.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

    9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zamówień, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

a. przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (wersja 9.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub nowsza), Opera (wersja 8.0 lub nowsza), Apple Safari (wersja 5.0 lub nowsza), Google Chrome (wersja 4.0 lub nowsza);

 

b. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli;

 

c. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

    1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 18, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 

    2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji - poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie www.plastyczne-lublin.pl (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w formularzu zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

    3. W celu rejestracji należy wypełnić w sposób prawidłowy formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres e-mail - wykorzystywany później jako login - i hasło, będące ciągiem znaków ustalanych przez Klienta oraz wymagane w formularzu dane osobowe).

 

3.1. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu.

 

3.2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na stronie Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. 

    4. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego (zgodnie z § 3 pkt 3.2. Regulaminu), poprzez: wybranie towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego i dodanie go do Koszyka, potwierdzenie złożenia zamówienia przez kliknięcie przycisku „Kupuję”, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (jeśli żąda wystawienia takiej faktury), oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.

    5. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez: wybranie towaru prezentowanego na stronie Sklepu Internetowego i dodanie go do Koszyka, wybranie opcji „Złóż zamówienie”, wskazanie sposobu płatności i dostawy oraz innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak: imię i nazwisko, telefon oraz adres do wysyłki, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury), oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.

 

5.1. Dokonując zakupów bez rejestracji klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

    6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, sposób i koszty dostawy, dane odbiorcy i adres wysyłki oraz dane do wystawienia faktury VAT (jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury).

    7. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepu Internetowego oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

    8. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia, wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Z chwilą otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia złożenia zamówienia, Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

    9. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.

    10. W trakcie składania zamówienia, Klient otrzymuje informację dotyczącą stosowanej Polityki cookies wraz z klauzulą informacyjną RODO. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przesyłanych przez Sklep, dotyczących oferty handlowej, aktualnych promocji, konkursów.

    11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia (zgodnie z § 3 pkt 8 Regulaminu) - w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

    12. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zakupu nie zostanie zaksięgowana wpłata transakcja zostanie anulowana.

§ 4 Dostawa

    1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

    2. Wszelkie informacje o sposobie i kosztach dostawy wskazane są w trakcie składania zamówienia.

    3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD, za pośrednictwem niezależnego operatora pocztowego InPost lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów pod adresem: Sklep LATER ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, a w sobotę od 9:00 – 14:00.

    4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem wskazanym przy składaniu zamówienia. Podany czas dostawy dotyczy zamówień z opcją przesyłki ”za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności ”przelew” termin ten liczony jest od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

    5. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta.

 

§ 5 Cena i płatności

    1. Ceny towarów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego www.plastyczne-lublin.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

1.1. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest podsumowaniu złożonego zamówienia.

    2. Sprzedający dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury). 

    3. Formą płatności obowiązującą w Sklepie Internetowym jest płatność przelewem oraz za pośrednictwem Systemu PayU. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność ”za pobraniem” jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony towar

§ 6 Odstąpienie od umowy

    1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia (podstawa prawna: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta  t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

    2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul. Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin), za pomocą poczty elektronicznej (adres e – mail: skleplater@gmail.com), formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce ”Kontakt” lub osobiście. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego pod niniejszym Regulaminem. 

    3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Sprzedający i Konsument świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

    4. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Konsumenta od umowy.

    5. Towar należy przesłać na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul. Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin lub dostarczyć osobiście (na wskazany powyżej adres). Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

    6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

§ 7 Odpowiedzialność za wady Produktów

1.Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów: 

a) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad, 

b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

c) reklamacje towarów zamawianych w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie, w tym z wykorzystaniem formularza reklamacji (na adres: LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota ul. Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin), za pomocą poczty elektronicznej (adres e – mail: skleplater@gmail.com), formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce ”Kontakt” lub osobiście w siedzibie Sklepu. 

d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

e) Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. 

f) jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 

(1) zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,

(2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, 

(3) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

g) Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,

h) jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia, 

i) Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres siedziby Sklepu: ul. Wojciechowska 5A, 20 -704 Lublin.

 

§ 8 Newsletter

    1. Klient ma możliwość zlecenia - w formularzu Newslettera lub w trakcie składania zamówienia - przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w postaci usługi ”Newsletter” Sklepu Internetowego, na podany przez siebie adres e-mail. 

    2. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera Sklepu Internetowego w każdym czasie, klikając na link znajdujący się na dole wiadomości wysłanej w ramach usługi „Newsletter”.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Sprzedający.

    2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

    3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności i klauzuli RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

    2. Spory pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 t.j. ze zm.).

    3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

4. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO 

 

 

    I. Podstawowe cele Polityki prywatności 

 

    1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością Sklepu Plastycznego LATER prowadzonego pod adresem www.plastyczne-lublin.pl, przez Teresę Lasota prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, NIP: 7122687332 Regon: 432300377, adres e – mail:  skleplater@gmail.com, numer telefonu: 665 448 668 (dalej jako Sklep).

    2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych przez Sklep w związku z prowadzoną działalnością. 

    3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym Klientom oraz Użytkownikom naszej strony internetowej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

 

    II. Administrator danych osobowych

 

    1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.plastyczne-lublin.pl jak i klientów Sklepu jest Teresa Lasota prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin, NIP: 7122687332 Regon: 432300377, adres e – mail: skleplater@gmail.com, numer telefonu: 665 448 668.

    2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres e – mail:  skleplater@gmail.com. 

 

    III. Zasady zbierania danych osobowych i innych informacji

    1. W czasie przeglądania zawartości strony internetowej Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony www przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń,  przeglądane treści.

    IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania. Cel i podstawa prawna ich przetwarzania. 

 

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

    a) działania marketingowe

 

Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest wyrażona przez Klienta/Użytkownika zgoda.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu cofnięcia zgody marketingowej. W pozostałych przypadkach przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 

    b) wykonanie wzajemnych zobowiązań 

 

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach wykonania zobowiązań łączących Strony, w szczególności wynikających odpowiednio z zawartej umowy, zamówienia, porozumienia, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane okres trwania współpracy, jak również przez wskazany przepisami prawa okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z realizowana współpracą.

 

    c) media społecznościowe (Facebook)

 

Dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być przetwarzane w celu prowadzenia profili, stron, kanałów w szczególności prowadzonych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników jak i nawiązania ewentualnej współpracy, promocji i prezentacji Sklepu na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda w większości przypadków wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu, strony Sklepu na portalach społecznościowych .

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

 

    V. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Profilowanie. 

 

    1. Dane osobowe Użytkownika/Klienta (tylko w niezbędnym zakresie) Administrator danych osobowych powierzać następującym kategoriom podmiotów: 

            a)  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

            b) osobom upoważnionym przez administratora,

            c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

            d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych

            e) podmiotom, partnerom (Kontrahentom) naszych realizacji biznesowych

            f) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:

    i. podwykonawcom,

    ii. dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

    iii. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

    2. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej z Użytkownikiem umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku z korzystaniem przez Administratora danych z usług IT podmiotów posiadających infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone. 

    3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników/Klientów, Administrator danych nie podejmuje  podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

    VI. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

    1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Użytkownikowi/Klientowi przysługuje:

        a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

        c. prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, Użytkownik może zażądać, abyśmy je usunęli.

        d. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

        e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

        f.  prawo do przenoszenia danych:

        g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

        h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody Użytkownika wyrażonej przed jej wycofaniem.

    2. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem: ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin luba mailowo: adres e – mail:  skleplater@gmail.com.

 

    VII. Pliki cookies

    1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

    2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej www.plastyczne-lublin.pl przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony, dostosowywanie  strony do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

    3. Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:

        a) do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        b) do  zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        c) do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

        d) do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        e) do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        f) do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        g) do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 3650 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        h) do zapamiętania zamknięcia menu pomocniczego (na górze strony) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        i) do zapamiętania zamknięcia popupa z informacją o newsletterze – w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;

        j) o uzyskiwania informacji dotyczących aktywności klienta - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka) - 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

    4. Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.

    5. Zgoda na korzystanie przez Administratora danych może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

    6. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony www a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność, a w niektórych przypadku zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej. 

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można cofnąć w dowolnym momencie.  Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Dane Użytkownika będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych osobowych (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).